Thông tư 200/BTC

Thông tư 200 của Bộ tài chính thay thế cho chế độ kế toán theo QĐ15