Thông tư 133/BTC

Thông tư 133 của Bộ tài chính thay thế cho chế độ kế toán theo QĐ48