Thông tư 200/BTC

Thông tư 200/BTC

Thông tư 133/BTC

Thông tu 133/BTC

Áp dụng hóa đơn điện tử

Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2018 ? Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

8 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2018

8 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2018