HRM

Quản lý hồ sơ nhân viên

Kết nối với máy chấm công

Tính lương

Tính thuế thu nhập cá nhân

Tính bảo hiểm

+ Lập kế hoạch tuyển dụng.

 + Lưu hồ sơ ứng tuyển.

 + Lập lịch phỏng vấn.

 + Lưu kết quả phỏng vấn.

 + Lập hợp đồng lao động.

 + Kế hoạch đào tạo nhân viên.

 + Lưu quá trình và kết quả đào tạo.

 + Chế độ bảo hiểm.

 + Chấm công nhân viên.

 + Quản lý nghỉ phép

 + Quá trình làm việc.

 + Đánh giá nhân viên.

 + Quản lý chi tiết Hồ sơ nhân viên.

 + Tính lương, tính thuế thu nhập cá nhân.

 + Quản lý thu chi theo chi tiết khoản mục phí với từng đối tượng, vụ việc.

 + So sánh chi phí theo từng phòng ban, nhân viên.