ERP - QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Lập kế hoạch sản xuất

Lập dự toán mua hàng, Theo dõi tiến độ mua hàng

Lập lệnh sản xuất 

Lập kế hoạch xuất kho

Sản xuất và tính giá thành sản phẩm

+ Nhằm đảm bảo được tiến độ sản xuất, dự toán được khối lượng vật tư và nguồn nhân lực cho sản xuất.

+ Đảm bảo tiến độ đặt hàng, giao hàngtừ nhà cung cấp và khách hàng.

+ Nhà quản lý sẽ nắm bắt được tình hình sản xuất và đưa ra phương hướng kinh doanh hợp lý.