ERP - PHÂN HỆ TÀI SẢN - CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Quản lý nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại của tài sản - CCDC

Tính khấu hao tự động tài sản, Tính phân bổ CCDC

Báo cáo tài sản, CCDC

+ Xác định nguyên giá, giá trị hao mòn tài sản

+ Điều chỉnh khấu hao khi sửa chữa hoặc thanh lý tài sản

+ Luân chuyển tài sản, công cụ dụng cụ  theo mục đích sử dụng

+ Tăng giảm tài sản cố định