ERP - PHÂN HỆ QUẢN LÝ TIỀN

Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền tạm ứng

Báo cáo Sổ quỹ tiền mặt

Báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng

Báo cáo Tổng hợp tình hình thu chi,...

+ Cập nhật mọi phát sinh liên quan đến thu chi và thanh  toán bằng tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng.

+ Quản lý thu chi theo chi tiết khoản mục phí với từng đối tượng, vụ việc.

+ So sánh chi phí theo từng phòng ban, nhân viên.