ERP - PHÂN HỆ MUA HÀNG

Quản lý mua hàng hóa, vật tư, thiết bị...

Báo cáo mua hàng 

Báo cáo công nợ phải trả

Báo cáo theo dõi tiến độ mua hàng

+ Quản lý quy trình mua hàng: đặt hàng, nhận hàng, thanh toán.

+ Quản lý kho: nhập kho, tồn kho.

+ Theo dõi tiến độ mua hàng so với thực tế.