ERP - PHÂN HỆ KHO

Quản lý nhập kho, xuất kho, điều chuyển kho

Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất

Báo cáo Tổng hợp nhập kho, xuất kho

Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho

Báo cáo tồn kho

+ Cho phép vật tư tồn kho theo nhiều đơn vị tính.

+ Cho phép vật tư tồn tối đa hoặc tối thiểu.

+ Quản lý hàng tồn kho theo lô, date.

+ Tính giá vốn tự động, theo 3 phương pháp: Bình quân, Đích danh, NTXT.

+ Kiểm kê kho.