ERP - PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Lập Phiếu kế toán khác, thực hiện bút toán kết chuyển tự động, đành giá CLTG,..

Sổ sách kế toán

Báo cáo tổng hợp chi phí

Báo cáo tổng hợp công nợ

Báo cáo tài chính,  Báo cáo hợp nhất

+ Kết chuyển số dư sang kỳ hạch toán tiếp theo.

+ Thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá.

+ Thực hiện chạy các báo cáo để chốt lại số liệu.

+ Khóa số liệu cuối kỳ.