ERP - PHÂN HỆ CHI PHÍ GIÁ THÀNH

Nhập kho bán thành phẩm, thành phẩm sản xuất

Tính giá thành theo một hoặc nhiều công đoạn

Báo cáo chi phí dự toán - thực tế

Báo cáo chi tiết giá thành

+ So sánh giữa giá thành kế hoạch và giá thành thực tế.

+ Xác định giá bán hợp lí phù hợp với nhu cầu thị trường làm tăng doanh thu và lợi nhuận công ty.