ERP - KÊ KHAI THUẾ

Kết xuất dữ liệu sang HTKK

Tờ khai thuế

Bảng kê đầu vào

Bảng kê đầu ra

+ Kết xuất Bảng kê thuế đầu vào, Bảng kê thuế đầu ra, Tờ khai sang phần mềm HTKK.