DMS

Phân hệ

Diển giải

MDM: Master Data Management

•Quản lý dữ liệu nền: Khách Hàng, Sản Phẩm, Tuyến Đường, …

OM – Bán hàng

•Quản lý bán hàng từ Cty à Khách hàng.

•Đặt hàng trước giao hàng sau, bán hàng theo xe

•Hỗ trợ nhập liệu thủ công, và tự động qua Handheld

•Khuyến mãi tính toán tự động

AR – Kế toán bán hàng

•Quản lý chi tiết công nợ theo khách hàng, nhân viên BH

•Quản lý chứng từ tăng, giảm công nợ

•Thanh toán công nợ

PO – Mua hàng

•Đặt hàng lên nhà cung cấp.

•Nhập hàng về Cty, Trả hàng về nhà cung cấp.

•Các báo cáo mua hàng và báo cáo thuế đầu vào

AP – Kế toán mua hàng

•Quản lý hóa đơn đầu vào

•Chứng từ điều chỉnh, Phiếu báo có (hoa hồng)

•Thanh toán, thanh toán trước

•Các báo cáo công nợ và tuổi nợ

IN – Quản lý kho

•Quản lý sản phẩm

•Quản lý kho, vị trí kho

•Chức năng điều chỉnh kho, kiểm kho, nhập xuất và điều chuyển nội bộ

MRP- Quản trị sản xuất

•Lập kế hoạch sản xuất

•Lập dự toán mua hàng, Theo dõi tiến độ mua hàng

•Lập lệnh sản xuất 

•Lập kế hoạch xuất kho

•Sản xuất và tính giá thành sản phẩm

CA – Sổ quỹ

•Quản lý thu chi tiền mặt, ngân hàng

•Báo cáo tiền mặt, ngân hàng

•Kế hoạch thu chi, thu chi theo khoản mục phí

FA – Tài sản cố định

•Quản lý tài sản cố định

•Báo cáo tài sản cố định.

GL – Sổ cái tổng hợp

•Cài đặt tài khoản cho các nghiệp vụ sổ cái

•Báo cáo định khoản sổ cái

•Báo cáo tài chính kế toán

Báo cáo

•Hệ thống báo cáo tài chính