CRM

Quản lý khách hàng

Lập kế hoạch giao dịch khách hàng

Tiến độ triển khai công việc

Công nợ khách hàng

+ Quản lý và ghi nhận thông tin khách hàng từ lúc tìm kiếm đến lúc ký kết hợp đồng.

+ Theo dõi quá trình thực hiện giao dịch hợp đồng hoặc đơn hàng.

+ Lập kế hoạch phân công công việc cho từng nhân viên trong phòng ban, kiểm soát tiến độ hoàn thành.

+ Lên các báo cáo quan hệ khách hàng và phân tích bán hàng theo chủng loại mặt hàng, vùng miền và theo nhân viên kinh doanh.

+ Hệ thống nhắc việc: công nợ đến hạn thu, sinh nhật khách hàng,…