Chính sách bảo trì

Sau thời gian 12 tháng bảo hành miễn phí, chi phí bảo trì hàng năm được tính dựa trên sự thỏa thuận giữa khách hàng và Epoint Software.

Nội dung bảo trì:

+ Hiệu chỉnh những công việc phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm thuộc phạm vi hợp đồng.

+ Thiết kế các báo cáo phát sinh dựa trên số liệu đầu vào sẵn có.

+ Cập nhật các tính năng, tiện ích mới được phát triển của phần mềm.

+ Cập nhật đầy đủ các biểu mẫu phù hợp với sự thay đổi của Bộ tài chính.