Chính sách bảo hành

Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong thời gian 12 tháng. Thời gian bảo hành được tính từ ngày ký Biên bản nghiệm thu chương trình.

Nội dung bảo hành bao gồm sửa lỗi nếu phần mềm phát sinh lỗi và đảm bảo phần mềm luôn được hoạt động ổn định.

Trong thời gian bảo hành, sản phẩm sẽ được cập nhật miễn phí nếu có sự thay đổi theo các thông tư, quy định kế toán mới nhất được ban hành.

Phương thức bảo hành:

Sau khi nhận được thông báo của Khách hàng về sự cố phát sinh liên quan đến phần mềm, chúng tôi sẽ căn cứ vào tính chất và mức độ quan trọng để đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố bằng các phương pháp sau:

+ Cử nhân viên trực tiếp đến văn phòng Quý công ty

+ Thông qua điện thoại, email, teamviewer, ultra view, anydesk, skype…