TỔNG QUAN EPOINT ERP
Phần mềm Epoint ERP là hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp. Với khả năng tích hợp nhiều phân hệ, giúp doanh nghiệp quản lý tất cả các hoạt động ở mọi bộ phận: Quản trị sản xuất, Kế toán, Khách hàng, Nhân sự, Kinh doanh,...
ERP - PHÂN HỆ QUẢN LÝ TIỀN
Phần mềm Epoint Business là hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp. Với khả năng tích hợp nhiều phân hệ, giúp doanh nghiệp quản lý tất cả các hoạt động ở mọi bộ phận: Quản trị sản xuất, Kế toán, Khách hàng, Nhân sự, Kinh doanh,...
ERP - PHÂN HỆ MUA HÀNG
Quản lý mua hàng hóa, vật tư, thiết bị...
ERP - PHÂN HỆ KHO
Quản lý nhập kho, xuất kho, điều chuyển kho
ERP - PHÂN HỆ TÀI SẢN - CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Quản lý nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại của tài sản - CCDC
ERP - PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Lập Phiếu kế toán khác, thực hiện bút toán kết chuyển tự động, đành giá CLTG,..
CRM
Quản lý khách hàng - CRM
HRM
Quản lý nhân sự